Select Page

Nehezen definiálható problémák csoportos megoldási módszertana

E-001740/2018/D001

Képzés időtartama: 24 óra (8 elméleti óra és 16 óra gyakorlat)

Maximális csoportlétszám: 15 fő

Tematika

 • Az innovatív problémamegoldást igénylő helyzetek jellemzői, az agilis problémamegoldási módszerek bemutatása
 • A problémamegoldás tervezése: a feladathátralék-lista vezetése, a lista prioritásainak meghatározása és a lista elemeinek ráfordításbecslése.
 • Az iteratív és ciklikus problémamegoldási folyamat tervezése és végrehajtása.
 • Az iterációk kiértékelése és a megvalósítás előrehaladásának követése, mérése.
 • Csoportos tervezés, megoldás és kiértékelés

Az innovatív problémamegoldást igénylő helyzetek jellemzői, az agilis problémamegoldási módszerek bemutatása

3 óra

A modul célja, hogy a résztvevők megértsék, hogy a csoportosan végrehajtandó feladatok különböző problémaosztályokba sorolhatók és az egyes osztályokba tartozó problémák megoldásai különböző megközelítésmódokat igényelnek. A résztvevők betekintést nyernek a különböző iparágakban kialakított olyan módszertanokba, amelyeket a bizonytalan kimenetelű problémák megoldására fejlesztettek ki.

Tartalma

 • A feladatok osztályozása a triviális feladattól a komplex problémákig.
 • Az egyes problémaosztályokba tartozó probléma helyzetek megoldása során alkalmazandó stratégiák megértése.
 • A komplex problémakör és a bonyolult problémakör során alkalmazandó módszerek közötti különbségek. 
 • A bizonytalan problémák megoldására kialakított folyamatalapú, valamint az iteratív módszertanok legfontosabb elemeinek bemutatása.
 • A problémamegoldó csapatok felépítése és a legfontosabb szerepkörök.

A problémamegoldás tervezése: a feladathátralék-lista vezetése, a lista prioritásainak meghatározása és a lista elemeinek ráfordításbecslése.

5 óra

A modul célja, hogy a résztvevők megértsék a bizonytalan környezetben történő feladatmegoldás tervezéséhez alkalmazható hátraléklista vezetését. Ennek elsajátításához megismerkednek a feladatlista elemeinek definiálásához szükséges alapismeretekkel, a lista elemeinek becsléséhez alkalmazandó módszerekkel, valamint a feladatok végrehajtási sorrendjének meghatározási módszereivel.

A résztvevők megértik, hogy a bizonytalan környezetben a feladatlista elemei bármikor megváltozhatnak, az egyes feladatok megvalósításának tapasztalatai befolyásolhatják a probléma megértését, ezért a feladatok végrehajtási sorrendjének meghatározása kritikus a megoldás sikerességének szempontjából.

Tartalma

 • Miért fontos a probléma megoldásának eredményét a lehető legpontosabban definiálni?

 • Miért érdemes az egyes feladatok eredményének definiálására koncentrálni a feladat végrehajtásának megfogalmazása helyett?

 • Milyen részletezettséggel határozzuk meg a feladatokat?

 • A becslés, mérés, tervezés és vállalás közötti különbségek megértése.

 • Az osztályozáson alapuló, összehasonlító becslési módszerek alkalmazása, az absztrakt becslési mértékegység használata.

 • A konszenzuson alapuló becslési módszer működése.

 • A prioritások meghatározásához használt jellemző szempontok bemutatása.

 • A feladat végrehajtásának késedelmi költségének megértése, az érték és kockázat mátrix alkalmazása a prioritások meghatározásában.

Az iteratív és ciklikus problémamegoldási folyamat tervezése és végrehajtása.

4 óra

Célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az iterációkon alapuló problémamegoldás során az egyes iterációk tervezésének módszereit, továbbá, hogy a résztvevők megértsék a különböző szakterületekről érkező emberekből álló, önszerveződő csapat által alkalmazható feladatkövetési módszereket, melyek biztosítják a csapat eredményes működését.

Tartalma

 • Az iteráció hosszának megválasztása. Az egy iterációban megvalósítható feladatok mennyiségének előzetes meghatározása.

 • Az iteráció feladattervének elkészítése. A feladatterv és a rendelkezésre álló kapacitás összevetése.

 • A „kész” kritériumrendszerének meghatározása és szerepe a megoldás ütemezésének tervezésében.

 • A vizuális feladattábla alkalmazása a csoportmunka során.

 • Az iteráció hátralék grafikon vezetése és értelmezése.

 • A részeredmények ellenőrzése a „kész” kritériumrendszere alapján.

 • A megvalósítás alatt álló elemek számának korlátozása.

Az iterációk kiértékelése és a megvalósítás előrehaladásának követése, mérése.

4 óra

A modul célja, hogy a résztvevők megértsék, hogy az egyes iterációkban elért eredmények tapasztalatait hogyan lehet felhasználni a komplex probléma folyamatos feltárásához és a megoldás egyre pontosabb meghatározásához.
A résztvevők megismerik, hogy egy problémamegoldó csapat hogyan tudja a saját együttműködését és feladatmegoldó képességét folyamatosan fejleszteni az iterációk tapasztalatai alapján.

Tartalma

 • Az iteráció eredményeinek értékelése, az iteráció bemutató.

 • A „kész” kritériumrendszer szerepe az értékelésben. A probléma megoldási sebesség és a problématerület méretének összevetése.

 • Előrejelzés készítés a befejezés várható idejéről.

 • A csapatfejlesztő visszatekintés szerepe a csapat sikeres működésében.

 • A visszatekintés lebonyolításának javasolt fázisai.

 • A visszatekintés lebonyolításához alkalmazható gyakorlatok bemutatása.

Csoportos tervezés, megoldás és kiértékelés

8 óra

A modul célja, hogy a résztvevők megtapasztalják az adaptív problémamegoldó módszerek működését a gyakorlatban, ezen belül egy általuk választott probléma megoldási lépéseit, részeredményeit feltérképezzék és rögzítsék a korábban tanult feladathátralék lista alkalmazásával. Az iteráció tervezésről tanultakat egy általuk választott, valós probléma megoldása során alkalmazzák. Valós környezetben alkalmazzák a feladatok egymás közötti elosztásának módszereit, és a nyomon kövessék az iteráció kitűzött céljának elérését a korábban tanult módszerekkel. 

Tartalma

 • A résztvevők az oktató felügyelete mellett megvitatnak egy általuk választott problémát, azonosítják a legfontosabb megoldási lépéseket, illetve a távlati lépéseket. Ezek alapján elkészítik a feladathátralék lista első verzióját.

 • A résztvevők a korábban elkészített, valós problémát felölelő feladathátralék lista legfontosabb elemei közül kiválasztanak annyit, amennyit a következő iteráció alatt megvalósíthatónak gondolnak.

 • A feladatokat további részfeladatokra bontják, megvitatják, majd az iteráció tervben rögzítik.

 • A résztvevők az iteráció határidejének lejáratakor átvizsgálják az iteráció során elkészült eredménytermékeket, majd kiértékelik, hogy az iteráció sikeresnek tekinthető-e, azaz elérte-e a célját.

 • A résztvevők áttekintik a csapat működését és javítási lehetőségeket keresnek.

 • Végül a kiértékelés tapasztalatainak eredményeit felhasználva elvégzik a következő iteráció tervezését.

Kik számára hasznos?

A tréning hasznos mindazok számára, akik szeretnék tevékenységeiket szervezettebben, hatékonyabban végezni, társaikkal a közös tevékenység során jobban együttműködni, a tevékenységek részterületeit jobban átlátni és a munkafolyamat során a megfelelő szerepek szerinti felelősséget képviselni.